Pressmeddelande Publicerat: 2009-03-11 17:44:00

Cortus Energy AB: SystemSeparations förvärv av Eastern Bio Holding AB - publicering av informationsmaterial till aktieägare

SystemSeparation ingick den 23 februari 2009 avtal om att förvärva Eastern Bio Holding AB (EBH). Förvärvet är villkorat av att extra bolagsstämma i SystemSeparation den 25 mars godkänner styrelsens förslag till beslut om apportemission.

Som underlag för aktieägarnas bedömning har styrelsen i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) idag offentliggjort informationsmaterial avseende det föreslagna förvärvet. Informationsmaterialet, som nu finns tillgängligt på bolagets hemsida www.systemseparation.com, innehåller väsentlig information om förvärvet inklusive proformaredovisning för 2008. Styrelsen gör bedömningen att det föreligger ett kapitalbehov om cirka 60 miljoner kronor, huvudsakligen hänförligt till investeringar för att driftssätta EBH:s pelletsanläggning i Ystad. Till följd av förvärvsavtalet och de pågående investeringarna så har SystemSeparation den 23 februari 2009 ställt ut ett lån om 8 miljoner kronor till Eastern Bio Holding AB, som skall återbetalas i sin helhet den 15 maj 2009. Sollentuna, 11 mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ.) För ytterligare information, var vänlig kontakta: Magnus Unger, Styrelseordförande Tel: 0708 - 86 84 80 www.systemseparation.se SystemSeparation är ett internationellt verksamt företag som utvecklar och marknadsför innovativa och högkvalitativa specialkemiska energi- och miljötekniska ("Clean Technology") produkter åt elkraftverk, för ökad energieffektivitet och renare utsläpp. Företaget har idag verksamhet i Europa, Ryssland, USA, Kina, Korea och Pakistan.

Dokument