Pressmeddelande Publicerat: 2009-04-15 12:41:00

C-RAD AB: Kallelse till årsstämma för C-RAD AB (publ)

Aktieägarna i C-RAD AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 maj 2009 klockan 16.00 i bolagets lokaler Bredgränd 14, Uppsala.

Rätt att deltaga Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken 12 maj 2009, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast klockan 12.00 måndagen den 12 maj 2009. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per fax 018-12 69 30, e-post: info@c-rad.se, eller per brev: C-RAD AB (publ), Bredgränd 14, 753 20 UPPSALA. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall visa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 12 maj 2009, då sådan införing skall vara verkställd. Förslag till dagordning 1) Õppnande av stämman och val till ordföranden vid stämman 2) Upprättande och godkännande av röstlängd 3) Val av en eller två justeringsmän 4) Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad 5) Godkännande av dagordning 6) Information av bolagets VD 7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 8) Beslut om: a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen b) dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt balansräkningen och c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer 10) Val av styrelse och revisor 11) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission 12) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om konvertibelt lån 13) Õvriga frågor 14) Avslutande av stämman Styrelsens förslag Styrelsen föreslår i punkt 11 att årsstämman bemyndigar styrelsen intill nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier. Emissionen skall kunna ske utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen samt med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen föreslår i punkt 12 att årsstämman bemyndigar styrelsen intill nästkommande årsstämma besluta om utgivande av konvertibellån. Fullständiga förslag till beslut Årsredovisningen och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 4 maj 2009. Uppsala i april 2009 C-RAD AB (publ) Styrelsen

Dokument