Pressmeddelande Publicerat: 2009-05-04 12:08:00

Jojka Communications AB: Kommuniké från årsstämma 2009-04-30

Nedan följer en sammanfattning av beslut fattade på Mobispines årsstämma 2009-04-30 i bolagets lokaler.

" Magnus Bergman valdes som ordförande på stämman " Stämman beslutade enhälligt att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, att vinstdisposition skall ske i enlighet med den fastställda balansräkningen samt att ansvarsfrihet lämnas åt verkställande direktör och styrelsens ledamöter. " Stämman beslutade enhälligt att arvode till styrelsen skall utgå med 50 000 kronor till styrelseordförande. Arvode till revisorer skall utgå enligt löpande räkning för nedlagd tid. " Stämman beslutade enhälligt att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Till ordinarie styrelseledamöter utsågs Magnus Bergman, Joacim Boivie, Joakim Hilj, Håkan Jansson och Eric Plantier. Till styrelsesuppleant utsågs Lars Lindgren. " Stämman beslutade enhälligt att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen. " Stämman beslutade med erforderlig röstmajoritet om riktad nyemission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen. " Stämman beslutade med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt 50 000 000 aktier. " Stämman beslutade enhälligt att ändra bolagsordningen varigenom gränserna för aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor och gränserna för antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 aktier och högst 400 000 000 aktier. För ytterligare information Mobispine AB (publ) Alsnögatan 3, 116 41 Stockholm Telefon: 08-519 400 25 Fax: 08-503 113 72 E-post: info@mobispine.com Hemsida: www.mobispine.com Dusyant Patel, VD Telefon: 076-341 42 12 Mobispine AB (MOBS) är ett svenskt Value Added Services (VAS) företag som levererar produkter och tjänster till operatörer och telefontillverkare. Produkterna inkluderar bl.a Desktop Messaging som ger användaren möjlighet att skicka meddelanden från sin PC till mobiltelefoner, Mobispine RSS Reader för att enkelt konsumera nyheter och annat Internetinnehåll via i mobiltelefonen samt MyScoop för mobila foto- och multimediatjänster. Bolaget har idag ett 20-tal operatörer och ledande telefontillverkare över hela världen som kunder och partners.

Dokument

Jojka Communications AB

"Jojkas affärsidé är att erbjuda företag och organisationer olika kommunikationsplattformar inom SMS i syfte att öka lönsamhet och marknadsnärvaro samt fördjupa relationerna med sina kunder och nätverk."

Birger Jarlsgatan 18 3tr,
114 34 STOCKHOLM
08-611 26 00 http://www.jojka.nu