Rapporter Publicerat: 2017-11-16 08:30:00

Vadsbo SwitchTech: Delårsrapport 3 (1 juli - 30 september 2017)

Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september 2017. · Nettoomsättningen uppgick till 3 685 kkr (6 575 kkr) · Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till - 1 042 kkr (848 kkr) · EBITDA marginalen var -28,3% (12,9 %) · Rörelseresultatet uppgick till -1 523 kkr (513 kkr) · Nettoresultatet uppgick till -1 457 kkr (338 kkr) · Kassaflödet under kvartalet uppgick till - 0,7 mkr (-2,5 mkr) Perioden, 1 januari-30 september 2017. · Nettoomsättningen uppgick till 18 083 kkr (20 544 kkr) · Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -611 kkr (1 548 kkr) · EBITDA marginalen var -3,4 % (7,5 %) · Rörelseresultatet uppgick till - 1 930 kkr (581 kkr) · Nettoresultatet uppgick till -1 915 kkr (134 kkr) · Kassaflödet under perioden uppgick till - 1,8 mkr (-1 mkr) Händelser under tredje kvartalet · Henrik Lönner tillträdde som VD och koncernchef · Vadsbo Transformatorer ställde ut på Elmässan Norr i Umeå i september · Lansering av tre nya produkter inom DIY segmentet · Ny teknikchef rekryterades Händelser efter periodens utgång · Vadsbo Transformatorer ställde ut på Elmässan i Stockholm, en av Nordens största mässa inom belysning och elinstallation. · Vadsbo Transformatorer AB levererade displayställ till samtliga Bauhaus varuhus i Sverige. · De digitala drivdonen, SSW60 i blåtandsutförande, började säljas till Grossister. · Ny teknisk innesäljare rekryterades.

VD har ordet

"Det nya Vadsbo växer fram"

Under det tredje kvartalet, som normalt är det svagaste kvartalet, inledde bolaget ett förändringsarbete. Dotterbolaget SwitchTech AB fusionerades med Vadsbo Transformatorer AB, vilket kommer innebära mindre kostnader för koncernen och en tydligare profil på marknaden.

Flera OEM-kunder har visat intresse för det digitala drivdonet SSW60 och bolaget har tagit fram en ny marknads- och produktplan för att kunna erbjuda kunderna fullständiga system och paketlösningar inom belysningsstyrning. Vadsbos produktportfölj kommer att utökas med flera blåtandsprodukter, vilket gör det möjligt att erbjuda marknaden smarta, digitala belysningslösningar.

Omsättningen under kvartalet och under perioden nådde inte förväntade nivåer beroende på leveransproblem av SSW60 till grossist- och OEM-segmentet samt att försäljningen av övriga drivdon var vikande. Leveransproblemen har nu åtgärdats och produkterna är tillgängliga på marknaden.

Framöver ser vi en förväntad ökad försäljning mot framförallt OEM och projektförsäljning via grossister. Vadsbo gör redan nu fler och större projektförsäljningar än tidigare där flera större restaurang- och gym-kedjor har valt Vadsbo som systemleverantör av belysningsreglering.

Under perioden har Vadsbo klivit fram som det ledande varumärket inom tryckdimring och vi tar marknadsandelar av våra konkurrenter. Dimmersegmentet har ökat med mer än 30 % jämfört med motsvarande period förra året.

Vadsbo expanderar inom två segment under kvartalet jämfört med föregående års kvartal, export och DIY. Export ökar i Norden och framförallt i Norge där våra dimrar vinner marknadsandelar. DIY segmentet har utökats med butiksdisplayer i varje Bauhaus-butik och vi har påbörjat ett nytt samarbete med Ljusexperten som har 30 butiker i Sverige.

Jag är nytillträdde som VD och koncernchef för Vadsbo SwitchTech Group under kvartalet. och jag ser med framemot en spännande utmaning och jag känner mig både stolt och ödmjuk över att få leda det nya Vadsbo som nu börjar växa fram. Vi har reden idag en produktportfölj anpassad för den europeiska marknaden och diskussioner pågår med potentiella kunder i Europa. Jag ser emot fram emot att få leda det nya Vadsbo som nu börjar växa fram.vår fortsatta färd framåt.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Lönner, Koncernchef Vadsbo SwithTech Group AB (publ) 

Koncernens finansiella mål

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25-35 procent årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är då viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under nästkommande år.

Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA-marginal om 13 procent på årsbasis. Vid uppstart på nya geografiska marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer. EBITDA marginalen uppgick till -28,3 % för det tredje kvartalet.

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 procent. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 62,8 %.

Utsikter

Bolaget ska växa genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. Organisk tillväxt kommer att prioriteras framför förvärv.

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapport 1

Koncernen hade vid rapporttidens utgång 15 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgick per den 30 september till 0,1 mkr och med checkkrediten medräknat var bolagets tillgängliga medel 4,2 mkr. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 4,3 mkr.

Kassaflödet för perioden (1 januari - 30 september) uppgick till -1,8 mkr där den löpande verksamhetens del uppgick till -1,8 mkr.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1,9 mkr och bestod främst av aktiverad produktutveckling i dotterbolagen samt inköpta produktionsverktyg.

Kassaflödet från finansieringsverksamhet uppgick till +2 mkr och härrör från företrädemissionen +1,3 mkr och amortering av skulder på -1,2 mkr samt utnyttjad checkkredit på +1,8 mkr.

Moderbolaget hade ingen extern omsättning under perioden och gjorde ett resultat på -0,3 mkr. Moderbolagets egna kapital var totalt 18 mkr varav bundet 5,9 mkr.

                              

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på AktieTorget under tickern VADS.

Totalt antal aktier är innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram

14 453 100 st.  

På årsstämman den 18 maj 2017 beslutades det att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera

upp till 1 500 000 aktier. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att

finansiera framtida expansion.

Antal aktieägare var vid periodens slut 784 st. 

Bolagets börsvärde var per 2017-09-30 ca 126 mkr.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké den 22 februari 2018.

Årsstämma för räkenskapsår 2017 den 17 maj 2018 i Göteborg.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Denna information är sådan information som Vadsbo SwitchTech Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2017

Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd.

Västra Frölunda den 16 november 2017.

Henrik Lönner

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476-0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

 För eventuella frågor angående denna delårsrapport kontakta:

· ·  Henrik Lönner Verkställande Direktör, 070-091 03 40
· ·  Göran Nordlund Styrelseordförande, 070-433 13 20

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. De underliggande rörelsedrivande bolagen Vadsbo Transformatorer AB och SwitchTech AB omsatte 2015 32 Mkr med 2,9 Mkr i EBITDA. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på AktieTorget med tickern VADS.

Dokument

Vadsbo SwitchTech Group AB

"Vadsbo SwitchTech utvecklar och säljer användarvänliga, innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och system till kunder som tror på en hållbar och energieffektiv framtid."

Hilma Andersson 15,
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA
031-23 56 00 http://www.vadsboswitchtechgroup.se